A szerződés felmondása

 

Tisztelt Látogatónk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a MABISZ a Díjnavigátoron keresztül csak a díjszámítást teszi lehetővé, szerződéskötést, felmondást, kártörténeti igazolás beszerzését nem intézi. A korábbi szerződés felmondásával kapcsolatos tudnivalókat, illetőleg a standard felmondási nyomtatványt oldalunkon szintén megtalálja. A felmondással kapcsolatban kérjük, ügyeljen arra, hogy a tavaly év végi jogszabályváltozás nyomán az egyes szerződések évfordulója nem szükségszerűen egyezik meg a naptári évfordulóval!

 

Gyakran Ismételt Kérdések

A KGFB szerződés felmondásával és újrakötésével kapcsolatosan

 

Felmondhatom-e az év végére a szerződésemet?

A határozatlan tartamú szerződést a felek bármelyike (tehát akár a biztosító is) jogosult a biztosítási évfordulót legalább 30 nappal megelőzően írásban, indoklás nélkül felmondani. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszabály 2009. év végi változása miatt a biztosítási évforduló - amelyre a szerződés rendes felmondással megszüntethető - a szerződés kockázatviselésének kezdetéhez igazodik. Kérjük, időben ellenőrizze szerződésének évfordulóját!

Mi a teendőm, ha nem akarok biztosítót váltani?

A legtöbb kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés (az állandó forgalmi engedélyre köteles gépjárművek esetén valamennyi) határozatlan időtartamra jön létre, melyek esetén a szerződőnek - amennyiben nem akar biztosítót váltani - évforduló esetén nincs különösebb teendője. A biztosítók kötelesek a következő évfordulóra várható díjról ügyfelüket az évforduló előtt 50 nappal levélben értesíteni, amely segítséget nyújt a szerződőnek döntése meghozatalában.
Mivel a fenti főszabály mellett bizonyos esetekben határozott időtartamú szerződés is köthető, kérjük, ilyen esetben feltétlenül időben ellenőrizze szerződése tartamát, hiszen a határozott időtartamra kötött szerződés a tartam leteltével automatikusan megszűnik.

Meddig lehet felmondani a fennálló biztosítási szerződésemet?

A szerződést legkésőbb az évfordulót 30 nappal megelőzően lehet írásban felmondani. Ezt a határidőt, az Ön konkrét szerződéses évfordulójától visszafelé kell számolni, ami a 2009. évi jogszabály módosítás miatt már nem szükségszerűen esik egybe a naptári évfordulóval.

Hogyan mondhatom fel a szerződésemet?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés érvényesen írásban mondható fel, bizonyos tartalmi és formai feltételek betartása mellett, a felmondást azonban indokolni nem szükséges. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint írásbeli formának tekinthető a biztosító által erre a célra megadott központi számra telefaxon elküldött felmondás is, amennyiben az a biztosítóhoz beérkezett. A határidő betartása szempontjából is a felmondás biztosítóhoz való beérkezése számít (a felmondás ekkor tekinthető közöltnek).
Kérjük, bármelyik megoldást választja, amennyiben nem személyesen viszi be a dokumentumot a biztosító ügyfélszolgálatára, legyen tekintettel a postai átfutási időre, illetőleg a faxvonalak túlterheltségére. Ennek megfelelően az esetleges felmondását lehetőleg ne az utolsó pillanatban intézze, mivel ez akár a felmondás érvénytelenségét eredményezheti.
Oldalunkon megtalálhatja a felmondás céljára szolgáló űrlapot. Az űrlapot kinyomtatva és kitöltve az előző biztosítóhoz kell eljuttatni. (A biztosítók címlistáját szintén elérhető ezen az oldalon)

Mi történik, ha érvénytelen a felmondás?

Amennyiben a felmondás határidőn túl vagy nem a megfelelő formai követelmények betartásával történik meg (vagy akár más okból érvénytelen a felmondás), abban az esetben a már megkötött biztosítási szerződés érvényben marad, feltéve persze, ha az határozatlan időtartamra szól, és Ön a díjakat is megfelelően - a biztosítás évfordulójáig - megfizette.

Meddig kell megkötnöm az új szerződést, ha a régit felmondtam?

Mivel a kötelező szerződést a biztosítási időszak végére lehet felmondani, az új szerződést is addig az időpontig lehet megkötni anélkül, hogy a folyamatos biztosítási védelem megszakadjon. Itt ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ön biztosítási évfordulója nem szükségszerűen esik egybe a naptári évfordulóval.
Kérjük, hogy az esetleges fedezetlenség és annak következményei (pl. fedezetlenségi díj) elkerülése céljából felmondás esetén az új szerződés megkötését ne az utolsó pillanatra halassza!

Ki kötheti meg az új szerződést?

A 2009. év végi jogszabályváltozás miatt az új szerződés megkötésére a forgalmi engedélybe (vagy telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba) bejegyzett üzembentartó jogosult, ennek hiányában a tulajdonos. Ez változást jelent a korábbi szabályozáshoz képest, amikor bármelyik fél tetszőlegesen megköthette a szerződést.

Meddig kell az újonnan kötött szerződés díját befizetni?

A biztosítási díjat az esedékesség szerződésben meghatározott időpontjától számított 60 napon belül kell megfizetni. Az új szerződés első díja rendszerint, illetve külön megállapodás hiányában a szerződés megkötésekor esedékes, azonban ettől a biztosítási szerződés akár eltérő szabályt is tartalmazhat, célszerű tehát ellenőrizni a megkötött szerződés esedékességre vonatkozó előírásait. Amennyiben a szerződő esedékességre nem fizeti meg az előírt díjat, a szerződés ebből kifolyólag nem szűnik meg azonnal, a jogszabály 60 napos türelmi időt biztosít a befizetésre. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez nem tekinthető klasszikus értelemben vett fizetési határidőnek, hiszen díjfizetés nélküli letelte esetén a szerződés a türelmi idő végével azonnal megszűnik.
Az új szerződés díja, illetve egyes díjrészletei megfizetésének technikája biztosítónként vagy akár adott biztosítónál egyes díjrészleteket illetően is változhat (pl. az első díjrészletet a biztosítási alkusz által küldött csekken kell megfizetni), kérjük tehát, hogy szerződéskötéskor külön figyeljen arra, hogy az első és a folytatólagos díjak befizetésének mely módjáról hogyan rendelkezik a szerződés.

Mi történik, ha az esedékes díjat határidőig nem fizetem be?

A fentiek szerint az esedékessé vált díj megfizetésére a törvény 60 nap türelmi időt biztosít, amely elteltével a biztosítási szerződés a törvény erejénél fogva, ún. díj nemfizetés okkal megszűnik, további befizetési határidő már nem biztosítható. Az utólag a szerződésre befizetett díjrészletből a biztosító, kockázatviselésre tekintettel a türelmi időre járó összeget levonja, és a fennmaradó összeget visszafizeti a szerződő részére. A biztosítási időszak hátralévő részére az új szerződést annál a biztosítónál kell megkötni, ahol az előző szerződés díj nemfizetéssel megszűnt. A díj nemfizetéssel való megszűnés ezen felül gyakran azt is eredményezheti, hogy az új szerződés díja a megszűnt szerződésnél magasabb lesz, mivel az előzményszerződéshez kapcsolódó kedvezmények egy része ilyen esetben elvész, valamint a díjjal nem fedezett időszakra utólagosan fedezetlenségi díjat kell fizetni, lásd: Mi a fedezetlenségi díj és mikor kell azt fizetni.

Mit kell tennem, hogy a meglévő bonus/malust átvezessék az új szerződésre?

A biztosítók a bonus-malus adatokat elektronikus kapcsolat útján kapják meg a Központi Kártörténeti Nyilvántartástól, így új szerződés kötése esetén Önnek elsősorban arra kell ügyelnie, hogy pontosan nyilatkozzon a várható bonus-malus besorolásáról, az előző biztosító megnevezéséről, illetve az előző biztosítást igazoló okirat számáról (kötvényszám).
Fontos tudnivaló, hogy az új biztosító csak abban az esetben kaphatja meg az Ön kártörténeti adatait, ha az előzménybiztosítónál a szerződést szabályosan felmondták és ezt a tényt a korábbi biztosító a Kártörténeti Nyilvántartás tudomására hozta.
Probléma esetén javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot régi biztosítójával és egyeztessék, hogy a biztosítónál meglévő személyes adatok megegyeznek-e a hivatalos okmányaiban rögzített adatokkal.

Mit jelent a gépjármű kategóriák változása?

2011. január 1-jétől kezdődő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén a lökettérfogat helyett a gépjármű, ill. motorkerékpár teljesítménye szolgál a besorolás alapjául, míg haszongépjárművek esetében a megengedett össztömeg. Kivételt képez ez alól az autóbusz, ahol továbbra is a férőhelyek száma a besorolás alapja.
A személygépjárművek esetén a rendszer így igazságosabb, mert ezzel megoldódik az a probléma, hogy az idősebb, nagy méretű, de relatív kisebb teljesítményű motorral rendelkező autók után többet fizetnek, mint az 1-2 éves, kisebb méretű, de már nagy teljesítményű motorral rendelkező autók után.
Amennyiben Ön szerint eltérés van a tényleges, illetve a forgalmiban szereplő teljesítményadat között, a módosítást az okmányirodánál kezdeményezheti.

Mi a fedezetlenségi díj, és mikor kell azt fizetni?

Fedezetlenségi díjat arra az időszakra kell fizetni, amelyre az üzembentartónak szerződéskötési kötelezettsége ellenére nincs díjjal fedezett szerződése. Tipikus esete pl. ha a díj nemfizetéssel megszűnt szerződés megszűnésének időpontja és az újra kötött szerződés későbbi megkötése miatt fedezetlenség keletkezik. Mértékét a MABISZ állapítja meg és az a biztosítók díjtarifájához hasonlóan közzétételre kerül.
A szerződés szüneteltetésének időtartamára nem kell fedezetlenségi díjat fizetni, a szüneteltetésnek ugyanakkor meghatározott előzetes hatósági eljárásbeli követelményei vannak. Ez utóbbira ügyelnie kell, amennyiben ezzel a lehetőséggel kíván élni.